Kvalitet & miljö

Miljöarbete

Kalles utför kundanpassade logistiktjänster med höga krav på varsamhet, trygghet och miljö. Det ställer höga krav på oss som företag och på våra medarbetares kompetens. Vår ambition är att bibehålla goda och långsiktiga affärsrelationer med våra kunder. Därför är det viktigt att vi lever upp till kunders förväntningar på kvalitet och miljö. Vi genomför regelbundna kvalitetsmätningar och arbetar aktivt för att minska företagets miljöpåverkan.

Några exempel på vårt aktiva miljöarbete

 

  • Grundläggande miljöutbildning för vår personal.
  • Eco driving-utbildning av våra förare leder till ett ekonomiskt körsätt.
  • Källsortering av allt avfall.
  • Val av klimatsmarta produkter vid inköp.
  • Kontinuerlig förnyelse av vår vagnpark till med klimatsmarta fordon.
  • Datakommunikationssystem som loggar bränsleförbrukning, körsätt och fordonens realtidsposition.
  • Branschanpassat datasystem för att optimera beläggningsgraden i våra fordon, vilket minimerar risken för onödig tomkörning.
  • Containersystem för optimalt fordonsutnyttjande. Aktivt arbete med att få fler transportuppdrag via rälsburen trafik.
Miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöpolicy

Kalles Bud & Transport AB är en fullfjädrad flyttfirma som även utför in- och utrikestransporter, distribution och spedition samt är experter på att transportera oemballerat och svårhanterligt gods. Våra upptagningsområden är transporter som ska till eller från norra delarna av Sverige, Norge och Finland. Vi har ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vårt kontor i Umeå omfattas inte av ovanstående certifieringar.

Samtidigt som vi bedriver vår verksamhet ska vi förebygga föroreningar och skydda miljön från skador orsakade av våra tjänster och aktiviteter samt minska föroreningar. Vår största negativa miljöpåverkan uppstår vid energianvändning för våra transporter och lokaler. Vår största positiva miljöpåverkan är att vi, genom varsam hantering och användandet av miljöanpassat flergångsemballage, undviker engångsemballage och skadat gods i stor del av transportuppdragen. Relaterade svenska miljökvalitetsmål är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft” och ”Giftfri miljö”.

Våra tjänster ska motsvara de krav och förväntningar som kunden har på oss avseende t.ex. rätt kvalitet och rätt pris. Vårt agerande ska kännetecknas av kompetens och professionalism såväl i företagets externa som interna relationer så att kunderna känner förtroende för oss. Vi ska anstränga oss för att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.

Våra största arbetsmiljöfaror återfinns ute i trafiken samt inom lastning/lossning. Vårt åtagande är att tillhandahålla lämpliga säkra och hälsosamma arbetsförhållanden genom ett förebyggande arbete mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Vi ska även eliminera faror och minska riskerna i verksamheten. Företaget åtar sig att ha samråd med och säkerställa medverkan med arbetstagare och ev. arbetstagarrepresentanter.

Vi ska uppfylla lagar, förordningar och andra krav som ställs på oss. Vi ska ständigt förbättra vårt ledningssystem och prestanda inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Luleå 2022-01-18

Erik Sundqvist, VD

Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag

Väljer du Kalles köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Det kan vi garantera som medlemmar i Fair Transport. fairtransport.se